Kategoria: Komunikowanie na świecie

Serwis ekspresów do kawy Warszawa

Dla wielu Polaków jedną z obowiązkowych czynności podczas porannego przygotowywania się do pracy jest wypicie filiżanki pysznej kawy. Kawa jest podstawowym napojem dla wielu z nas, dlatego coraz częściej decydujemy się na zakupienie profesjonalnego ekspresu do kawy. Kawa zaparzona w

W LITERATURZE

W literaturze amerykańskiej związanej z tym nurtem daje się wyodrębnić grupa autorów, którzy posuwają się aż tak daleko, że postulują — jak to czyni B. Szunyogh — zwiększyć efektyw­ność przekazów wyrzekając się skrupułów moralnych, bo „moral­ność nie da się pogodzić

NARZUCANIE STEREOTYPÓW

Chodzi tu, oczy­wiście, nie tyle o rozpowszechnianie informacji, ile o wykorzy­stywanie „stymulatorów psychiki ludzkiej”, czyli narzucanie apriorycznych stereotypów i przeświadczeń, które mają kształto­wać trwałe wyznaczniki opinii i postawy wobec Stanów Zjedno­czonych.Pełniejsze rozwinięcie takiego ujęcia „swobodnego przepły­wu” znaleźć można w pracach

W OFICJALNEJ TERMINOLOGII

Należało jednak oczekiwać, że strategiczno-polityczna moty­wacja „swobodnego przepływu” z okresu „zimnej wojny” zacznie ustępować miejsca nowym argumentom. Stało się to wręcz nie­odzowne, gdy ideolodzy antykomunizmu uznali, że w walce o ser­ca i umysły ludzi na całym świecie ideologia socjalizmu zyskuje

SPRZYJAJĄCY OKRES

Okre­sem szczególnie sprzyjającym kampanii pod hasłami wolności, swobodnego przepływu informacji itp. były lata II wojny świa­towej, kiedy to koszmar faszyzmu był szokiem dla Europy i znacz­nej części świata. Amerykanie potrafili wykorzystać olbrzymią nośność propagandową haseł o wolności informacji, które wyra­żały

STRASZAK FASZYZMU

„Jestem przekonany — argumentował wpływowy wydawca, P. Hoyt — że świat nie wytrzymałby jeszcze jednej wojny, ale też jestem pewien, że dojdzie do takiej wojny i zniszczenia, jeśli natychmiast nie podejmie się wysiłków zmierzających do stworzenia wolności informacji między naro­dami

W TYCH SAMYCH KATEGORIACH

Wkrótce jednak przestał się li­czyć, a na jego miejsce pojawił się „straszak komunizmu”, czego nie można uznać za zwykły zbieg okoliczności, jeśli się zwróci uwagę na fakt, że w doktrynie antykomunizmu z tego okresu za­równo faszyzm, jak i socjalizm Ujmowano

POD HASŁAMI WALKI

Antykomunizm pod hasłami walki o „wolność informacji dla narodów poddanych totalitarnej indoktrynacji” osiągnął swój szczyt na początku lat pięćdziesiątych za prezydentury H. Tru- mana, kiedy interwencja Stanów Zjednoczonych w Korei zaogni­ła „zimną wojnę”. Frazeologia „wolnościowa” posłużyła H. Tru- manowi do

STRATEGIA W EUROPIE

Strategia Stanów Zjednoczonych w Europie Zachodniej w pierwszych latach powojennych dowodzi, jak wielką wagę przywiązywano do harmo­nizowania różnych środków polityki zagranicznej. W procesie uzależniania osłabionej Europy instrumenty polityczne, ekonomiczne i militarne były ściśle kojarzone z informacyjno-kulturalnym i propagandowym. „W zimnej

JEDNOCZESNA ZAPOWIEDŹ

Benton był ojcem duchowym rezolucji Kongresu nr 243, czyli sze­roko zakrojonego Międzynarodowego Programu Edukacji (International Education Program), który nazwał „Planem Marshalla na polu idei” (Mar­shall Plan in the Field of Ideas) i któremu nadał niezwykły rozgłos w ra­diu, prasie i

KOŃCOWE LATA WOJNY

Koń­cowe lata wojny były najdogodniejszym ku temu momentem, wysiłki dyplomatyczne mające określić przyszły pokojowy ład świata wkroczyły bowiem w decydującą fazę, a Stany Zjednoczone postawiły problem „swo­bodnego przepływu” jako „integralny składnik pokoju”.Wykrystalizowana pod koniec wojny strategiczno-polityczna i propa­gandowa koncepcja „swobodnego

POD KONIEC WOJNY

Bardziej lapidarnie określił swój stosunek do tej koncepcji jeden z głównych architektów strategii zimnowojennej J. F. Dulles, deklarując: „Gdybym miał tylko jedną możliwość prowadzenia polityki zagranicznej, to wybrałbym jako kierunek swobodny przepływ informacji”.Tak więc pad koniec wojny koncepcja „swobodnego przepływu”

POMYSŁ I ZAŁOŻENIA

Tak zatem koncepcja „swobodnego przepływu informacji”, amerykańska w pomyśle i w założeniach, miała się stać fundamen­tem dyplomacji kulturalnej Stanów Zjednoczonych w powojen­nym podzielonym świecie, a jednocześnie ważną stawką dla ca­łego świata kapitalistycznego w rozgrywce z socjalizmem. Europa Zachodnia, zwłaszcza byłe

CAŁY ROZWINIĘTY ŚWIAT

Kiedy cały rozwinięty świat kapitalistyczny stał się rzecz­nikiem koncepcji w kształcie zaproponowanym przez Amerykę, Stany Zjednoczonej poszły „za ciosem” i przystąpiły do jej for­sowania na szerszym forum międzynarodowym. Pierwszym posunięciem, które — dodajmy — nie nastręczało większych trudności, było załatwienie sprawy